Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Body & Light en de cliënt waarop Body & Light deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Body & Light, voor de uitvoering waarvan door Body & Light derden dienen te worden betrokken.

  
Artikel 2 Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten. 

 1. De werkdagen van de praktijk zijn maandag t/m vrijdag van 15:30 tot en met 21:00 en op zaterdag van 10:00 tot 17:00. Indien een consult niet eerder dan binnen één werkdag voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd, of als cliënt zonder mededeling niet verschijnt, wordt toch de helft van de reguliere consultprijs in rekening gebracht. Dit in verband met de gereserveerde tijd. 
 2. Body & Light is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. 

 
Artikel 3 Intellectuele eigendom  

 1. Body & Light behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Body & Light heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
 2. Op al het materiaal op de website van Body & Light Body & Light berust het copyright bij Body & Light. Het copyright van de video’s ligt bij de ontwikkelaar van de video.
 3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren en / of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Body & Light.

 
Artikel 4 Betaling
 
Betaling dient contant of per betaalverzoek te geschieden direct na afloop van het consult. Voor de healing op afstand dient vooraf betaald te worden, hiervoor krijgt u een betaalverzoek. Indien gewenst kunt u een factuur ontangen. Behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Indien Body & Light aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Body & Light is sprake van een inspanningsverplichting. 
 3. Body & Light geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is hij op enige wijze aanspraak voor complicaties die zich ten tijde dan wel na uitovering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Body & Light.
 4. Body & Light is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Body & Light is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Body & Light mondelinge of schritftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De aansprakelijkheid van Body & Light voor schade voortvloeiend uit de door hem - eventueel met inschakeling van niet ondergeschikte - verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Body & Light beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door Body & Light afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 8. Body & Light is aangesloten bij CAT Collectief, de organisatie voor Complementair Alternatief Therapeuten. 
 9. Voor het indienen van klachten kunt u zich melden bij de geschillencommise GAT (geschillen alternatief therapeuten) https://gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/.

  
Artikel 6 Geheimhouding

Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt. Rapportages over de behandelingen kunnen op aanvraag aan cliënt verstrekt worden.
 
 
Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Body & Light partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 
 
Artikel 8 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.bodyandlight.nl of op te vragen bij Body & Light.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Body & Light.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 Niet helemaal tevreden?

Meld het en we maken er werk van

Soms kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Ik ga graag met je in gesprek zodat we kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Komen we er desondanks niet uit en wil je een klacht indienen? Dan kan je terecht bij de commissie Geschillen Alternatief Therapeuten. 

Als therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). 

GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: 
https://gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ 

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie klik op onderstaande afbeelding: